Náhradné plnenie 2021

Ako náhradné plnenie si môžete vybrať akýkoľvek tovar z ponuky.

Na vybraný tovar Vám aplikujeme Vaše LOGO

Základné informácie

dvody za rok 2020


Poplatok za nezamestnávanie osoby s ŤZP: 1295 €

(Suma, ktorú odvediete štátu do 30. 3. 2021 za rok 2020 za minimálne 1 chýbajúceho ŤZP zamestnanca.)


Náhradné plnenie za nezamestnávanie: 1151 €

(Suma, za ktorú si objednáte tovar miesto platenia pokuty. Táto suma nahrádza pokutu za 1 ŤZP zamestnanca.)

 

 

 

Úspora pre spoločnosť predstavuje získaný tovar v hodnote 1151 EUR

a priama úspora 144 EUR.

 

 

Neplaťte pokuty do štátnej pokladne !
Ozvite sa nám ešte dnes.
Aj keď potrebujete iba poradiť - radi pomôžeme.

o nás

Naše personálne a technologické vybavenie

nám umožnujem poskytnúť klientovi komplexný balík služieb. 

Naše prednosti

SKÚSENOSTI: 

     Naši obchodníci Vám pripravia ponuku na mieru a využijú svoje dlhoročné skúsenosti s tovarom a technológiami na to, aby dosiahli najlepší pomer kvality a 

     ceny pre klienta. 

VYBAVENIE:

      Disponujeme najnovšími technológiami v reklamnej oblasti. Tlačíme na plotroch Roland, vyšívame na 6 hlavovej profi vyšívačke Tama, sublimujeme na

      plotri Sawgrass a mnoho ďalších technológií. 

KAPACITA:

     Kapacita je našou najväčšou výhodou, nakoľko dlhodobo máme vlastné predajné stojany vo viacerých obchodných raťazcoch, musíme byť pripravení na

     najväčšie záťaže výroby v predvianočnom čase. Zvyšok roka však táto výrobná kapacita môže poslúžiť pri realizácii Vašej zákazky a aj preto ju budete mať

     vyrobenú skôr. 

NÁHRADNÉ PLNENIE:

     Náhradné plnenie je častá motivácia spoločností pre spoluprácu s nami. Vedeli ste, že naša dielňa ručí za to, že Vám UPSVaR potvrdenie o náhradnom

     plnení uzná v plnej výške? 

OBCHODNÉ REŤAZCE:

     Našu prácu môžete vidieť aj vo viacerých obchodných reťazcoch vo forme vtipných tričiek, hrnčekov, magnetiek... Tešíme sa z dlhoročnej spolupráce s celkami ako Kaufland v.o.s. SR, Kaufland v.o.s. ČR, COOP Jednota,Slovenská pošta a.s., Merkury Market, Baumax ČR, Kinekus

Vzor tlačiva: Potvrdenia o náhradnom plnení


 Chránená dielňa


Chránené dielne, s.r.o., Nábrežie Janka Kráľa 4344/13a, 031 01 Liptovský Mikuláš

___________________________________________________________________________
zastúpená(é) štatutárnym zástupcom: ..............................


IČO: .........      DIČ: ...........,       č. účtu:          SK..........................................

                                                                                               

                                                                                                                                                                           

SK NACE Rev.2: 3299v y d á v a   za kalendárny rok  2020


P O T V R D E N I E   P R E  Z A M E S T N Á V A T E Ľ A

O  Z A D A N Í  A  R E A L I Z Á C I Í   Z Á K A Z K Y(názov a sídlo zamestnávateľa)


zastúpený štatutárnym zástupcom ______________________ IČO:                                      DIČ:


č. účtu: __________________________________ SK NACE Rev. 2 __________________________________  1. Celková suma platieb za odobraté tovary (§ 64 ods. 3 zákona)**  


  1. Celková suma platieb za prijaté služby (§ 64 ods. 4 zákona) **  __________________________________,- €


  1. 10 % celkovej sumy platieb za odobraté tovary (§ 64 ods. 8 zákona)*** ___________________________,- €


Spolu:      (slovom: stodeväťdesiatdeväť eur a päťdesiat centov)                                                                                                  Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť uvedených údajov s vedomím právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v tomto potvrdení.


V Liptovskom Mikuláši dňa 11.1.2021                        .............................................................................

                                                                       pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

  1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva)
  2. fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra, výpis z účtu o platbe, príjmový/ výdavkový pokladničný doklad)
  3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis dodaných tovarov podľa § 64 ods. 8 zákona (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy.
  4. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona – fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska výpis z obchodného, živnostenského registra, resp. fotokópia živnostenského listu, rozhodnutie, alebo oznámenie  Sociálnej poisťovne, alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č.328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutímUpozornenie:


  •  Nehodiace sa prečiarknite


**V zmysle ust. § 64 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) sa zákazkou rozumie dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizované medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Tovarom sa na účely tohto zákona v zmysle ust. § 64 ods. 3 rozumie výrobok zhotovený integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.

Ust. § 64 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti definuje službu ako službu, ktorá je poskytovaná integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.


*** § 64 ods. 6 vyššie citovaného zákona ustanovuje, že zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň             z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


**** Podľa § 64 ods. 8 zákona o službách zamestnanosti, ak integračný podnik, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím,chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely odseku 7 (t.j. na účely započítania počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa ust. § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti ) sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.